24° / 10° Intervals de núvols

Plans de cooperació municipal de la Diputació de Lleida - 2023

La Diputació de Lleida, a través de plans de cooperació municipal, ha atorgat a l'Ajuntament de la Vansa i Fórnols la següent relació de subvencions: 

1. Pla de cooperació municipal per a fer front a les despeses corrents dels ajuntaments i EMD del 2023, per l'import de 20.738,33 €.

Tenen la consideració de subvencionables les despeses corrents contemplades a l’annex III de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, publicat al BOE núm. 297, de 10 de desembre de 2008, i que es duguin a terme dins l’anualitat 2023 en els àmbits següents:
a) Les referides a l’article 21. Reparacions, manteniment i conservació.
b) Les referides a l’article 22. Material, subministraments i altres.

2. Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la salut de la Diputació de Lleida, per a 2023, per l'import de 17.671,00 €.

Tenen la consideració de subvencionables les despeses corrents contemplades en l’Annex III de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, i que es duguin a terme dins l’anualitat 2023:
a) Les referides a l’Article 21. Reparacions, manteniment i conservació.
b) Les referides a l’Article 22. Material, subministraments i altres. Respecte als àmbits següents:
1. Hàbits saludables, conductes i comportaments que incideixen en el benestar, activitat física i
esportiva no competitiva.
2. Socorristes piscines municipals.
3. Gestió aigües d’ús públic per al consum humà i d’ús lúdic.
4. Manteniment, subministraments i gestió consultoris mèdics.
5. Sales de vetlla, tanatoris i cementiris.
6. Despeses de promoció i protecció de la Salut pública, salut alimentària, ambiental i control de
pràctiques de risc sanitari, control de plagues, que inclourà les despeses de subministraments
i prestació de serveis per fer front al Covid-19.
7. El control d’animals peridomèstics.
8. Manteniment del clavegueram (exclosa depuració).

3. Pla de cooperació municipal per a la sostenibilitat forestal i mediambiental, anualitats 2022 i 2023; línia 1: Prevenció d’incendis forestals, per l’import de 6.255,38 €.

Tenen la consideració de subvencionables les següents actuacions:

- Actuacions de tractament de la vegetació: manteniment i gestió de zones de baixa densitat forestal, conservació i manteniment de franges perimetrals al voltant de nuclis i urbanitzacions de baixa densitat de vegetació, associades a urbanitzacions i nuclis urbans situades en zones interfase urbà-forestal en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, zones verdes i parcel·les interiors municipals i les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

- Manteniment o reparació de basses i/o dipòsits d’aigua existents, amb capacitat igual o superior a 120 m3, corresponents a la xarxa bàsica de punts de reserva d’aigua per a la lluita contra incendis forestals (Generalitat de Catalunya). Actuacions de conservació de la impermeabilització, reparació de les captacions i bombeig de l’aigua per omplir els dipòsits, tanques perimetrals, hidrants, rampes per la fauna i accés als vehicles d’extinció d’incendis.

- Manteniment i conservació de vials estratègics de titularitat municipal per l’extinció d’incendis forestals per fer-los aptes per al pas de vehicles d’extinció d’incendis. Cal acreditar la importància estratègica dels vials mitjançant el Pla de Protecció Civil (DUPROCIM, PAM per incendis forestals) o un certificat de l’ADF o del Parc de Bombers o del tècnic de protecció civil municipal o comarcal.

- Manteniment i conservació d’altres infraestructures per a l’extinció d’incendis forestals de les quals s’acrediti la seva necessitat estratègica.

                                         diputacio-logo-RGB.jpg